ja’chu’

JA'CHOH

notlhchoH je ghu'vam, joH je ghotpu' je

pe’vIl yaHbogh machqu’ ‘ej pe’vIl QIHmeH neH, qen vavlo’ qabvetlh lI’mey rurlaHbe’ vay’ ‘e’ qaSmoHlaHbej.

qelIl

‘ej yabwIj bIjegh’eghchugh, vaj ngoQlIj..

peD

‘ej chaw’bogh naghmey, SepDaj yavbe’bogh.

jISay'

tugh yIyepchugh, qonta’bogh qampu’DajtaHvIS, qeylIS da’eltaHvIS, qeylIS daH ‘e’ DanIDchugh, vaj ram DaSIQchugh..

nge'

Ha’DIbaHmey meq woj choHwI’meyvam’e’.

pIH

ngaSwI’ Wa’DIch yoHbogh nuv’e’.

jISIS

tlhoghvamDaq ratlhpu’bogh yab neH vIHijlaHbe’bogh,.